Beszélés mechanizmusa

Hangoskönyv

A BESZÉDSZERVEK MŰKÖDÉSE - A BESZÉLÉS MECHANIZMUSA

A beszédszervek: a légzés szerve (tüdő); a zöngeképzés szerve (a légcső, a gége, és a hangszalagok); az artikuláció szervei (toldalékcső: garat-, orr- és szájüreg).

A tüdő a mellkasban helyezkedik el. A mellkas üregét a bordák, a szegycsont, valamint izmok veszik körül: alul a rekeszizom, fent a nyakizmok határolják. A tüdőnek két szárnya van, ebbe vezet a légcsőnek a két ága.

ÁBRA/1. Tüdő - Rekeszlégzés

A be- és kilégzéskor a bordaközi izmok és a rekeszizom mozgásának köszönhetően un. hasi vagy más néven rekesz mély légzés jön létre. A bordaközi- ill. a rekeszizom mozgása következtében a mellkasüreg térfogata változik - nő -, s a tüdő két szárnya követi a mellkasüreg térfogatváltozásait. A hasüreg felé boltosodó rekeszizom oldalirányú tágításával megváltoztatjuk a hasüreg és a mellkas üreg térfogat arányát; a kitágulás szívóhatást gyakorol a levegőre, mely azonnal beáramlik a tüdőbe. Kilégzéskor a rekeszizom és a bordaközi izmok összehúzódnak, s kiszorítják a levegőt. Aszerint, hogy a be- és kilélegzett levegő milyen célt szolgál, némalégzést és beszédlégzést különböztetünk meg. Beszédlégzéskor a belégzés szájon keresztül történik, a belégzés rövid és gyors, a kilégzés hosszú és lassú. A kilégzés szakaszosan, a beszélt szöveg felépítéséhe igazodva történik.

A biztonságos beszéd alapja a megfelelő - szöveghez igazodó - légzés. A beszédkészség tudatos fejlesztésében az első lépés a légzés technikájának fejlesztése, - a rekesz mélylégzés -  a rekesz levegőadagoló működésének begyakorlása. A helyes légzés feltétele, hogy az izmok munkája ne legyen erőltetett és merev.

A beszéd hangjait kilégzéssel képezzük, s ehhez szolgáltatja a levegőt a tüdő, mint egy fújtató. Ritkán előfordulhat, hogy belégzéssel képzünk hangokat, - ilyenek például a fájdalom hangja (- fff, ssz -) A belélegzéssel ejtett hangok tompa, nyers színezetükkel csak érzelmek kifejezésre alkalmasak.

A légcső a gégéhez vezet, a gége pedig fölfelé, a garatba nyílik. A gégét porcok alkotják, mint például a hangszalag-beállító porcok, az un. kannaporc. Az egyes porcokat szalagok, izmok kötik össze. A két hangszalag rugalmas izomrostokból áll, hosszuk körülbelül 2 cm. Nagyságuk egyénenként is - az egyének neme, életkora szerint is - különböző. A két hangszalag közötti rés a hangrés, amit a beszédhang képzése céljából a hangszalagokat tartó kannaporc állít a megfelelő helyzetbe.

ÁBRA/2. Gége - Hangszalagok állása - Zöngeképzés.

A gége hangképző tevékenységével kapcsolatban a következő hangszalagállásokat különböztetjük meg:

lélegző állás, fúvó állás, h-állás, zárállás, zöngeállás, suttogó állás.

Lélegző állásban a hangszalagok kb. 45°-os szöget zárnak be, ez a belégzés szöge.

Fúvóállásban a hangszalagok kb. 30°-os szöget zárnak be, melyen a levegő akadálytalanul távozik Ezt az állást használjuk fel a zöngétlen mássalhangzók képzésére.

H-állásban a hangszalagok kb.10°-os szöget alkotnak, s a közöttük kitóduló levegő zöreje a "h" hang.

Zárállásban a hangszalagok a kannaporcok összetapadása következtében erőteljesen zárnak, ezért a tüdőből kiáramló levegő akadályba ütközik. A zár felpattanása zörejt okoz, ez a gégezárhang. A magyarban a gégezárhang nem fonéma, de olykor ejtjük, főleg kemény hangindításkor (ilyen hangot képezünk köhögéskor is).

Zöngeállásban a hangszalagok helyzete a zárálláséhoz hasonló. A tüdőből kiáramló levegő a hangszalagokat eltávolítja egymástól, a rugalmas hangszalagok azonban visszatérnek eredeti helyzetükbe, rezegnek. Ennek a folyamatnak a többszöri ismétlődése adja a zöngét. Zöngésen, vagyis hangszalagrezgéssel képzett hangok a magánhangzók, a zöngés mássalhangzók (pl. b, d, g, v). Ha ujjunkat az ádámcsutka élére helyezzük, érezhetjük a pajzsporc rezgését.

Suttogóálláskor a hangszalagok zárállásban vannak, de a kannaporcok háromszög alakú rést alkotnak. Ezen a résen áramlik ki a levegő. A suttogva ejtett hang mindig zöngétlen.

A toldalékcső (garat-, orr- és szájüreg) szerepe kettős: rezonátorként és hangforrásként működik. A garat a gége folytatása, a száj és orrüreg pedig a garat folytatása. A szájüregnek két része van: a tulajdonképpeni szájüreg (a fogak mögött) és a pitvar (a fogak előtt).

ÁBRA/3. A szájüreg. felső ajkak, 2. alsó ajkak, 3. felső metszőfog, 4. alsó metszőfog, 5. fogmeder, 6. fogmeder mögötti rész, 7. kemény szájpad elülső része, 8. a kemény szájpad középső része, 9. a kémény szájpad hátulsó része, 10. a lágy szájpad, 11. nyelvcsap, 12. a nyelvtest

A szájüreg az ajkak nyílásától a garatig terjed. A fogsor előtti részt nevezzük pitvarnak, a fogsor mögötti részt a tulajdonképpeni szájüregnek. A pitvar belső határa az alsó és a felső fogsor. A felső fogsor nem változtathatja helyét, az alsó fogsor viszont az állkapoccsal együtt mozgatható. A szájüreg boltozatát a szájpad alkotja. A kemény szájpad folytatása a lágy szájpad, mely mögött nincs csontfal, hanem puha, mozgékony szövet alkotja. A lágy szájpad folytatása a nyelvcsap. A lágy szájpad és a nyelvcsap szerepe a levegő irányítása; az orrüreg nyitása, ill. zárása. Felemelkedve zárja az orrüreget - szájhangot ejtünk -, lefelé ereszkedve nyitva hagyja - ilyenkor orrhangot ejtünk (vagy a köznyelvi kiejtésben hibásnak minősülő orrhangzós magánhangzót, mint a franciák). A nyelvcsap pergő mozgást is végezhet, ekkor keletkezik a magyarban hibásnak tartott hátul pergetett "r" hang.

A két ajak főbb artikulációs mozgásai a következők:

• záralkotás (- p, m - képzésekor),
• kerekítés, az ajkak előrecsücsörítésével (- a, o, ö, u - ejtésekor),
• résképez (- á, e, é, i - ejtésekor).
ÁBRA/4. A nyelv.

A nyelv felületén a következő artikulációs zónákat különböztetjük meg:

a nyelv hegye, pereme, a nyelvhát elülső-, középső-, hátsó része. A nyelvhátnak azt a részét, mely szemben van a garattal, a nyelv tövének - nyelvgyöknek - nevezzük.

A nyelv főbb artikulációs mozgásai a következők:

• záralkotás (pl. a -t, d- hang képzésekor),
• résalkotás (pl. az -s, z- ejtésekor),
• pergés, (nem a teljes nyelvtest, csak a hegyi része az -r- képzésekor),
• szabad, un. magánhangzós állás (ilyenkor a nyelv különféle helyzeteket vesz fel anélkül, hogy akadályt állítana - ez történik a magánhangzók képzésekor).
Az állkapocs mozgásai a nyelv artikuláló mozgásával szorosan kapcsolatosak. Az állkapocs és a két ajak nyitja és zárja a szájüreget, az állkapocs függőleges irányban való elmozdulása pedig megváltoztatja a szájüreg méreteit.

Az egyes beszédhangok képzésekor a beszélőszervek egy része passzív, más része aktív módon viselkedik. A kemény szájpad mindig passzív.
  hangoskonyv Hangoskönyv - Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek
megfelelő A minta szerepe - A megfelelő hallás
ehallás Hallásfejlesztés
artikuláció Összerendezett artikuláció
mechanizmus A beszédszervek működése - A beszélés mechanizmusa
beszédhang A beszédhangok csoportítása
Kiejtés Kiejtés hibák és azok javítása
mozgásügyesítő Artikulációs - mozgásügyesítő - gyakorlatok
gyakorlat Az egyes artikulációs gyakorlatok bemutatása - leírása
irodalom Irodalom

Lantos Erzsébet

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!