Artikulációs - mozgásügyesítő - gyakorlatok

Hangoskönyv

ARTIKULÁCIÓS - MOZGÁSÜGYESÍTŐ - GYAKORLATOK

Célja a megfelelő izomérzet kialakítása. A gyakorlatokat tükör előtt kell végezni. A mozgáselemeket a tanár előmutatja, a növendékek pedig utánozzák a látottakat. A tanulók a tükörben ellenőrzik, hogy helyesen utánoztak-e. Ha az utánzás sikertelen, a gyakorlatokat részleteiben kell végrehajtani. Vannak esetek, amikor a pontos ejtés érdekében, mind az öt beszélőszerv mozgását ügyesítenünk kell. Más esetben elégséges lehet egyikét - másikát munka alá venni. A vizuálisan könnyen követhető, nagyobb mozgásokkal kezdjünk!

A beszélés folyamatának alapja a beszédmozgások automatizálódott sora.

A beszédszerveknek automatikusan és koordináltan kell végezniük munkájukat.

A beszéd - átmenő mozgások következtében - artikulációs egészet kell hogy alkosson.

Az egyes beszédszervek mozgásait egymással és a külső környezettel - térbelileg, időbelileg, dinamikailag - össze kell hangolni.

A beszélés során - az artikulációs folyamatosságban
- ügyelni kell, arra hogy 
• az artikulációs részműveletek a legcélszerűbben kapcsolódjanak egymáshoz,
• a szükséges artikulációs mozgás a legrövidebb úton történjen,
• már az előző hang képzése közben készítsük elő a következő hang artikulációját.
Egy-egy beszédhang fonetikai meghatározásának szempontjai:
• az ajkak formája,
• a nyelv munkája,
• a lágy szájpad mozdulata,
• a hangszalagok állása,
• az állejtés mértéke (magánhangzók esetében).
Ajakgyakorlatokat elsősorban hibás magánhangzóejtés, rendellenes - m, p-b, f-v, s-zs-cs - mássalhangzó képzés esetén végeztetünk. Ilyen gyakorlatok: ajakkerekítés - terpesztés zárt fogsorral, nyitott fogréssel; kerekajak tágítása - szűkítése; az ajak elemelése a fogsorról - felsőfogsorról, alsófogsorról, mindkettőről; szájzugi mozgások.

Ajánlatos a gyakorlatokat ajaklazítással kezdeni!

A hangképzésben résztvevő nyelvmozgások sokaságát két egymástól eléggé elhatárolható képzési mód köré csoportosíthatjuk: nyelvháti mozdulatok - nyelvhegyi mozdulatok.

Nyelvháti mozgásokkal képezzük a magánhangzókat, továbbá a - k-g j, ny, ty-gy, c-dz, sz-z - hangokat. A hangok előkészítéséhez nyelvháti gyakorlatokat kell végeztetni, mint például nyelvhinta, hosszanti középvályulat képzés.

Nyelvhegyi gyakorlatokat igényelnek a - t-d, l, n, r, s-zs-cs - hangok. A nyelvhegyi gyakorlatok fontos követelménye, hogy az emelés lapos nyelvtesttel is, hengeres nyelvtesttel is sikerüljön anélkül, hogy a műveletet állmozgás kísérné. Ilyen gyakorlatok, pl. nyelvlaposítás, a nyelvhegy emelése, célzómozgás, kanál formázása

Ajánlatos a gyakorlatokat nyelvlazító, ill. nyelvlaposító gyakorlatokkal kezdeni! 

A gyakorlatokat az -á- vagy az -e- hang fogrés távolságában végeztessük!

Lágyszájpad gyakorlatokat főként hanghibás tanítványokkal végeztetünk.

Normális magyar orrhangok -  m-n-ny - képzésekor a lágy szájpad nyitja a levegő útját az orrüreg felé - leereszkedik -, a többi mássalhangzónál, ill. a magánhangzók képzésénél zárja  - felemelkedik. Akiknél ez rendellenesen történik, azok szorulnak lágyszájpad gyakorlatokra. A gyakorlatok célja a tudatos levegőirányítás. Kezdetben olyan szavakat kell mondatnunk - nagy szájnyitás mellett - amelyekben -nk- kapcsolat van, majd arra kell törekednünk, hogy a lágyszájpadnak az emelkedő - süllyedő mozgását - nyugalmi helyzetből kiindulva - akaratlagos mozdítással is sikerüljön létrehozni anélkül, hogy a nyelv gyöki részét mozdítanánk. Ásításnál természet mozgás közben figyelhetjük meg a lágyszájpad és a nyelvcsap megemelkedését.

A gyakorlatokat az -á- hang fogrés távolságában - nagy állejtéssel - végeztessük!

Hangszalag gyakorlatokat igényel a zöngés hangok kialakításának előkészítése.

A zönge a hangszalagok rezgése folytán jön létre. A zöngét úgy tekinthetjük, mint beszédünk nyersanyagát. Hangszalaggyakorlatokat - légzőgyakorlat formájában, az -á- hang felhasználásával - végezhetünk olymódon, hogy váltakozva előbb suttogjuk, majd erőteljes levegő kifújással hangoztatjuk az -á- hangot.

A zöngés hangok ejtésekor a gégefőre helyezett ujjainkkal érezni lehet a gége rezgéseit! A gyakorlatot ismételtessük meg a többi magánhangzóval -a, e, o- is!

Állgyakorlatok, melyeket főleg zártszájas beszéd esetén végeztetünk.

Merev és szűk állejtés esetén, a magánhangzók ejtésének előkészítésére (pl. az--oz; és--is), nyelvhegyi mássalhangzók képzésének előkészítésére. Ilyen gyakorlatok, az áll előre - hátra - oldalra irányuló mozdításai. A gyakorlatok célja az oldott szájnyitás begyakoroltatása.

A ritmusgyakorlatok a hangok ejtésidejének érzékelését, a szövegben rejlő lüktetés felismertetését szolgálják.

A magyar nyelv fokozottan ritmus gazdag nyelv. Nyelvünk ritmusát a rövid-hosszú szótagok váltakozása adja. A szótag a beszédhangoknak hagyományos kombinációja; a szónál kisebb, a hangnál nagyobb ritmikai egység. Léte összefügg a lélegzés ritmusával, a lélegzést irányító izmok ritmikus működésével. A szótag beszédészlelési egység. A magyar nyelv ritmusára a tiszta szótagejtés a jellemző.

Rövid egy szótag, ha a benne lévő magánhangzó rövid és azt nem, vagy csak egy mássalhangzó követi (pl. a, agy).

Hosszú a szótag, ha a benne lévő magánhangzó hosszú, vagy a rövid magánhangzót kettő, vagy annál több mássalhangzó kíséri (pl. ágy, ággyá, adj).  A szövegben rejlő ritmus: rövid ("ti", jelölése:  ) illetve hosszú ("tá", jelölése: -) ritmusértékekkel meghatározható, kottázható. A kottázáshoz zenei jelölést is használhatunk: nyolcadokat a rövid, negyedeket a hosszú szótagok jelölésére, ezáltal a szöveg csak ritmus közvetítés - kopogás, tapsolás - útján is felismerhető. (Pl. Itt vannak Anna és Éva levelei Ádámtól.)
  hangoskonyv Hangoskönyv - Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknek
megfelelő A minta szerepe - A megfelelő hallás
ehallás Hallásfejlesztés
artikuláció Összerendezett artikuláció
mechanizmus A beszédszervek működése - A beszélés mechanizmusa
beszédhang A beszédhangok csoportítása
Kiejtés Kiejtés hibák és azok javítása
mozgásügyesítő Artikulációs - mozgásügyesítő - gyakorlatok
gyakorlat Az egyes artikulációs gyakorlatok bemutatása - leírása
irodalom Irodalom

Lantos Erzsébet

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!