beszédtechnika kommunikáció Beszédoktató Műhely

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!add magad! beszélj szabadon

„Ha a kommunikáció segít, bármi lehetséges. Ha nem, akkor viszont semmi, függetlenül attól, mennyire vagy tehetséges és ambiciózus. Amit manapság szeren­csének neveznek, az általában a si­keres kommunikáció következ­ménye. Azt jelenti, hogy a megfele­lő dolgot mondtad a megfelelő ember­nek, a megfelelő időben. Túl magas a zajszint, a régi technikák­kal készült üzenetek­nek esélyük sem lehet sikereket elérni a mai túlkommunikált társa­dalomban.”

Ries-Trout: PozicionálásA beszéd mint munkaeszköz

Foglalkozunk
a hivatásos és nem hivatásszerűen beszélők
beszéd-, illetve kommunikációs felkészítésével, továbbképzésével.


Célunk

A BESZÉD MINT MUNKAESZKÖZ ©

megismertetése, a hangban rejlő kifejezőerő feltárása, a szavak teremtő erejének tudatosítása; a beszédhibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása, a beszéd tudatos és célszerű használata.Ajánljuk képzéseinket


mindenkinek, aki társadalmi, politikai, civil vagy profitorientált szervezet, nagyobb cég vagy kisebb vállalkozás vezetője, képviselője, vagy ilyen pályára készül.


Önnek!


Önnek, hisz napjainkban az érvényesülés elengedhetetlen feltétele a kitűnő kommunikációs képesség, a kiváló beszédkészség, a beszéd technikai elemeinek birtoklása, mind a szakmai előmenetel, mind a magánéleti boldogulás szempontjából, mert a jó szó érték, a jó hangzás élmény.Képzéseink célja

a beszélés, mint eszközhasználat opti­malizálása.


add magad! beszélj szabadon

Napjaink felgyorsult, elvárásokkal teli korában alapkövetelmény, hogy beszéd-megnyilvánulásunk a min­den­kori szándékunknak meg­felelő hatást eredményezzen, a kommu­nikációs partner számára élményt nyújtson, hasznot hozzon, ezértBESZÉDTELJESÍTMÉNYE OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ

VÁLASSZA A TUDÁST!TÖLTŐDJÖN FEL RETORIKÁVAL

személyes képzéseinken


pozicionálás

aktuális beszédállapot felmérése
előadói szokások elemzése

konzultáció

KORREKCIÓS ill. FEJLESZTŐ ÓRÁK

a logopédia, fonetika, beszédtechnika,
a beszédmesterség és a retorika területén


egyéni képzés 6 órás bérlettel

3-6 alkalomra bontva, az elvégzendő munkához igazítva


közszereplés - üzleti beszéd

előadások - beszédek kidolgozása, élő beszédhelyzetek elemzése


minicsoportos beszédtréning

egyéni konzultációval kombinált speciális hétvégi intenzív képzésvagy


online képzéseinken

fejleszheti tudását, készségeit, tartózkodási helyétől függetlenül, valós idejű online magánóra keretében.
Hatáskeltés, meggyőzés, hitelesség,


mert egy túlkommuni­kált társadal­munkban semmi sem fontosabb a kommunikációnál!


A retorikai szöveg célja a meggyőző közlés, amihez a technika biztosítja, hogy az üzenet, mint termék, ne sérüljön a célba juttatás, szállítás során, vagyis a hangosítás folya­matában.


És hogy mitől meggyőző egy üzenet?

Ha kurta, vonzó üzenetekkel operál, amelyek alkalmasak a figyelem­keltésre.


Hogy mik a leghatásosabb rábeszélő technikák? Azok, amelyek az érzelmeinket, leg­ben­sőbb fé­lel­me­in­ket, irra­ci­oná­lis re­mé­nyein­ket, vá­gyain­kat, hie­del­mein­ket célozzák, át­fest­ve a világot.


Hogy a meggyőzés hogyan függ össze a hitelességgel és hogy mi is a hitelesség valójában? A kom­mu­ni­ká­ci­ós hatékonyság alapvető feltétele ...


HATÁSKELTÉS, MEGGYŐZÉS, HITELESSÉGRossz döntés nincs


A kommunikáció tudatos irányítása jelentős hasznot hoz/hozhat.

Rossz döntés nincs, csak kevés információ birtokában hozott döntés - állítja Lantos Erzsébet beszédtanár, kommunikációs tanácsadó.

Az üzleti partner mondanivalójának félreértése miatt, könnyen téves következtetést vonhatunk le, ami jelentős károkat okozhat. A siker érdekében a tárgyalás menete pontosan tervezhető...

Rossz döntés nincsA meggyőző beszéd titkai

Lantos Erzsébet beszédtanár


Mi befolyásolja mon­dan­dónk hite­lességét állás­inter­jún vagy üz­leti tárgyaláson?

Hogyan lehet az opti­mumot kihozni hangunkból?

Milyen eszközöket célszerű használni, mit tanácsos kerülni?

A sikeres beszéd kulisszatitkairól beszél­gettünk Lantos Erzsébet beszédtanárral...


A meggyőző beszéd titkaiMi a szép beszéd titka?


Csak írott emlékeink lehetnek arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legismertebb alakjai hogyan szónokoltak.

Vajon a szavak tartalma volt a lényeges, vagy a beszédre is ügyeltek? És ma? ... mi szükséges egy jó szónoklathoz?


Mi a szép beszéd titka?Hat érv a hatékonyságért


A beszéd munkaeszköz! - indokolja Lantos Erzsébet beszédtanár, a HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely vezetője, hogy miért üzletemberek, vállalkozók, a gazdasági élet szereplői alkotják tanítványainak kétharmadát.

Megszólalásunkkal körvonalazzuk, hogy kik vagyunk ...

Hat érv a hatékonyságértHangoskönyv

Hangoskönyv Magyar Nyelvi Intézet

Az emberek egymás közötti érint­kezésének leg­ter­mészete­sebb köze­ge és egyben eszköze is a beszélt nyelv.

Ezért, különösen fontos az érthetőség, a hangzás. Kodály Zoltán szavaival: Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a bor zamata, a virág illata.

Annak ellenére, hogy a beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja, a kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények - nyelvenként - igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással.

Vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.


Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknekBevezetés a magyar nyelv hangzásvilágába


Minden nyelv úgy szép, ha saját törvényei szerint beszélik.


Az Intézetben tanuló közel 400 idegen anyanyelvű diák mintegy 30 forrásnyelvet beszél. A magyar kiejtési norma legalább harminc irányból sérül, sérülhet.

Sok időt nyerhetünk, ha a tanítás kezdetekor tudjuk, hogy nyelvünk hangzáselemei mely területeken sérülnek, sérülhetnek leginkább, mivel a beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja.


A kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények nyelvenként igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással, ugyanakkor vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.


A magyar nyelv hangzásvilágaHa a beszéd munkaeszköz... Beszédkutatás 1.Lantos Erzsébet

Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban


Lantos Erzsébet Beszédhez való viszony...


Bár a jezsuiták óta tudjuk, hogy akkor járunk el helye­sen, ha taná­rainkat ala­posan felkészít­jük te­vé­keny­sé­gük gya­kor­lá­sá­ra, fel­ső­ok­ta­tá­sunk­ból még­is hi­ány­zik a beszéd mű­ve­lé­sé­re való fel­készítés.


Honnét jön majd a tudás, a gyakorlat, a készség mikor kiállunk és "jó szóval" próbálunk oktatni előadásainkban, magyarázatainkkal?


A könyv három egymásra épülő fejezetből áll, ahol az elméleti fejezet célja, hogy egységes keretbe helyezve, szilárd szerkezeti alapot teremtsen a vizsgálathoz, mely a tanári beszédet (mint eszközt), a beszédhez való viszonyt (mint eszközhasználatot) vizsgálja, egyre közelebb jutva a vizsgálat konkrét, az egyes változókban megjelenő tartalmához.

A pedagóguskutatás és beszédkutatás eredményeinek felvázolását követően, megismerhetik annak a kérdőíves vizsgálatnak a legfontosabb eredményeit, amely 143 felsőoktatási intézményben tanító tanár és 37 felsőoktatási intézményben tanuló diák véleményét, beszédhez való viszonyát tárja elénk, elsőként vizsgálva a területet a magyar felsőoktatásban.


Beszédhez való viszony...
more info

beszédtanár logó facebook logó artList Beszédtanár Twitter artList

© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!