Beszédtechnika oktatás, Retorika képzés Beszédoktató Műhely

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!add magad! beszélj szabadon

„Ha a kommunikáció segít, bármi lehetséges. Ha nem, akkor viszont semmi, függetlenül attól, mennyire vagy tehetséges és ambiciózus. Amit manapság szeren­csének neveznek, az általában a si­keres kommunikáció következ­ménye, ami azt jelenti, hogy a megfele­lő dolgot mondtad a megfelelő ember­nek, a megfelelő időben. Túl magas a zajszin. A régi technikák­kal készült üzenetek­nek esélyük sem lehet sikereket elérni a mai túlkommunikált társa­dalomban.”

Ries-Trout: PozicionálásFoglalkozunk
a hivatásos és nem hivatásszerűen beszélők
beszédtechnikai - retorikai felkészítésével.


Célunk

A BESZÉD MINT MUNKAESZKÖZ ©

megismertetése, a hangban rejlő kifejezőerő feltárása, a szavak teremtő erejének tudatosítása; a beszéd­hibáktól mentes, árnyalt, tiszta és színes beszéd kimunkálása, a beszéd tudatos és célszerű használata.Ajánljuk képzéseinket


mindenkinek, aki társadalmi, politikai, civil vagy profitorientált szervezet, nagyobb cég vagy kisebb vállalkozás vezetője, képviselője, vagy ilyen pályára készül.


Önnek!


Önnek, hisz napjainkban az érvényesülés elengedhetetlen feltétele a kitűnő kommunikációs képesség, a kiváló beszédkészség, a beszéd technikai elemeinek birtoklása, mind a szakmai előmenetel, mind a magán­életi boldogulás szempontjából, mert a jó szó érték, a jó hangzás élmény.Képzéseink célja

a beszélés, mint eszközhasználat optimalizálása.

add magad! beszélj szabadonNapjaink fel­gyor­sult, el­várásokkal teli korában alap­köve­tel­mény, hogy beszéd-megnyil­vá­nu­lásunk a min­den­kori szándék­unk­nak meg­felelő ha­tást e­red­mé­nyez­zen, a kom­mu­niká­ciós part­ner szá­má­ra él­ményt nyújt­son, hasznot hozzon, ezért


BESZÉDTELJESÍTMÉNYE OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ

VÁLASSZA A TUDÁST!
TÖLTŐDJÖN FEL RETORIKÁVAL

személyes képzéseinken


pozicionálás

aktuális beszédállapot felmérése
stílusmeghatározás
előadói szokások elemzése

26.000,- Ft/alkalom (dupla óra)


  jelentkezés  konzultáció

KORREKCIÓS ill. FEJLESZTŐ ÓRÁK

a beszédterápia, logopédia, fonetika
a beszédtechnika, retorika területén

16.000,- Ft/óra


  jelentkezés  egyéni képzés 6 órás bérlettel

3-6 alkalomra bontva, az elvégzendő munkához igazítva

78.000,- Ft/6 óra (!13.000,- Ft/óra!)


  jelentkezés  közszereplés - üzleti beszéd

előadások/beszédek kidolgozása
stílustanácsadás és személyiség mentorálás
élő beszédhelyzetek elemzése

39.000,- Ft/alkalom (2-3 óra)


  jelentkezés  vagy


online képzéseinken

fejleszheti tudását, készségeit, tar­tózkodási helyétől függetlenül, valós idejű online magánóra keretében.A SZEMÉLYES és ONLINE forma átjárható!


Akkor is dönthet a távoktatás mellett, ha eredetileg személyes képzésre jelentkezett.


Akár alkalmanként is dönthet, hogy a személyes vagy a valós idejű online formát szeretné igénybe venni!
Hatáskeltés, meggyőzés, hitelességMert túlkommuni­kált társadal­munkban semmi sem fontosabb a kommu­nikációnál!


A retorika célja a meggyőző közlés, amihez a technika biztosítja, hogy az üzenet, mint termék, ne sérüljön a célba juttatás, szállítás során, vagyis a hangosítás folya­matában.


Hogy mitől meggyőző egy üzenet?

Ha kurta, vonzó üzenetekkel operál, amelyek alkalmasak a figyelem­keltésre.


És hogy a meggyőzés hogyan függ össze a hitelességgel és hogy mi is a hitelesség valójában? A kom­mu­ni­ká­ci­ós hatékonyság alapvető feltétele ...


HATÁSKELTÉS, MEGGYŐZÉS, HITELESSÉG
Rossz döntés nincs


A kommunikáció tudatos irányítása jelentős hasznot hoz/hozhat.

Rossz döntés nincs, csak kevés információ birtokában hozott döntés - állítja Lantos Erzsébet beszédtanár, kommunikációs tanácsadó.

Az üzleti partner mondanivalójának félreértése miatt, könnyen téves következtetést vonhatunk le, ami jelentős károkat okozhat. A siker érdekében a tárgyalás menete pontosan tervezhető...


Rossz döntés nincsA meggyőző beszéd titkai

Lantos Erzsébet beszédtanár


Mi befolyásolja mon­dan­dónk hite­les­ségét állás­inter­jún vagy üz­leti tár­gyaláson?

Hogyan lehet az op­ti­mu­mot ki­hoz­ni han­gunk­ból?

Milyen eszközöket cél­szerű használni és mit tanácsos kerülni?

A sikeres beszéd kulisszatitkairól beszél­gettünk Lantos Erzsébet beszédtanárral...


A meggyőző beszéd titkaiMi a szép beszéd titka?


Csak írott emlékeink lehetnek arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legismertebb alakjai hogyan szónokoltak.

Vajon a szavak tartalma volt a lényeges, vagy a beszédre is ügyeltek? És ma? ... mi szükséges egy jó szónoklathoz?


Mi a szép beszéd titka?Hat érv a hatékonyságért


A beszéd munkaeszköz! - indokolja Lantos Erzsébet beszédtanár, a HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely vezetője, hogy miért üzletemberek, vállalkozók, a gazdasági élet szereplői alkotják tanítványainak kétharmadát.

Megszólalásunkkal körvonalazzuk, hogy kik vagyunk ...

Hat érv a hatékonyságértVitázik a világ ifjúsága


17 éves prágai gimnazista nyerte a „Vitázik a világ ifjúsága” VII. nemzetközi döntőjét Budapesten, a BMC-ben megrendezett közép-kelet-európai retorikai rangadón...

A „Jugend debattiert international”(JDI) projekt és a mai vitakultúra kapcsán Lantos Erzsébet retorika tanárral beszélgetünk.


Vitázik a világ ifjúsága


Az élőszó használata


A beszéd, az élőszóval történő kommunikáció eszköze, a pillanat megragadásának a lehetősége.

Spontán megszólalásnál, az emberekre gyakorolt hatás, a befolyásolás sikere szempontjából, elengedhetetlen egész sor tényező együttese és egyidejűsége.


Az élőszó használataHangoskönyv

Hangoskönyv Magyar Nyelvi Intézet

Az emberek egymás közötti érint­kezésének leg­ter­mészete­sebb köze­ge - és eszköze is - a beszélt nyelv, ahol

különösen fontos az érthetőség, a hangzás, hiszen, semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása.

Az eredményes oktató munkához, három területen kell hatnunk...


Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknekBevezetés a magyar nyelv hangzásvilágába


Minden nyelv úgy szép, ha saját törvényei szerint beszélik.


Az Intézetben tanuló közel 400 idegen anyanyelvű diák mintegy 30 forrás­nyelvet beszél, így a magyar kiejtési norma legalább harminc irányból sérül, sérülhet.

Mivel a beszélés folyamatában a nyel­ven­kénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja, sok időt nyerhetünk, ha...


A magyar nyelv hangzásvilágaHa a beszéd munkaeszköz... Beszédkutatás 1.


Lantos Erzsébet

Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban


Lantos Erzsébet Beszédhez való viszony...


Bár a jezsuiták óta tudjuk, hogy akkor járunk el he­lye­sen, ha taná­ra­in­kat ala­po­san fel­ké­szít­jük te­vé­keny­sé­gük gya­kor­lá­sá­ra, fel­ső­ok­ta­tá­sunk­ból még­is hi­ány­zik a beszéd mű­ve­lé­sé­re va­ló fel­ké­szí­tés.

Honnan jön majd a tudás, a gyakorlat, a készség, amikor kiállunk jó szóval oktatni előadásainkban, magyarázatainkkal?
Arhív anyag a HangÁrról, Lantos Erzsébetről
© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképBeszédtechnika oktatás, Retorika képzés | Beszédoktató Műhely

A hivatásos és nem hivatásszerűen beszélők beszédtechnikai-retorikai személyes vagy online felkészítése, beszédek kidolgozása, élő beszédhelyzetek elemzése, beszédpozicionálás - stílustanácsadás.