Retorika kurzus Képességfejlesztés

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Beszédtechnika - Retorika


A kurzus első felében a résztvevők beszédtechnikai alapképzésben részesülnek, mely a hangsúlyt a köznapi beszéd fejlesztésére teszi. A képzés második felében - a korábbi ismeretekre építve - egy magasabb színtű; előadói, retorikai képzést kapnak. A képzés az improvizatív beszédkészség, retorikai alapelvek ismereteire teszi a hangsúlyt.


A képzés jellege: gyakorlati (tréning jellegű)
A képzés időigénye: 24 óra
A képzés célja: a jó és természetes beszéd kimunkálása


A Beszédtechnika - Retorika című kurzus magába foglalja mindazt az ismeretet és gyakorlati tudást, amit az élőszó használatáról, a légzéstől egészen a beszédstílusig, tudnunk kell.


A képzés formálja az önelemzési és önértékelési igényt és képességet; a beszéd elemzésének képességét; a beszédszervek pontos és célszerű használatát; fölébreszti az önképzés igényét. Fejleszti a kifejező kedvet; a hallási figyelmet és érzékenységet; a koncentrációs készséget; a produktív és reproduktív kifejezőkészséget.


Képességfejlesztésről lévén szó, a hatékony, a mindennapokba átemelhető tudás megszerzése szempontjából, elengedhetetlenül fontos, hogy egyéni konzultációra is lehetőséget kapjon a hallgató, mert ilyen rövid képzési idő alatt csak az adott csoport összetételének és felkészültségi szintjének maximális figyelembevételével érhetünk el egyénre szabott, tartós eredményt.


A konzultáció/felmérés (az általánosságokon túl) segít feltárni a résztvevők beszédtechnikai jártasságát, készségbeli hiányosságait, ezáltal segíti a tréninganyag tényleges gyakorlati súlypontozását.


A képzés tematikája:
     a beszédmű
         • hangalakja (légzés, hangminőség, artikuláció, ritmika)
         • a verbális, ill. non-verbális elemek összehangolása
         • retorikája
         • stílusa

Felhasznált módszerek:
Törvényszerűségek - összefüggések bemutatása sajátélményű gyakorlati rész
Készségfejlesztő gyakorlatok, egyéni és csoportos feladatmegoldással
Elemzések

Követelmény - vizsga:
A félévet gyakorlati vizsga zárja, melynek eredménye az órai munka részfeladataival együtt adja a gyakorlati jegyet.© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképRetorika kurzus | Képességfejlesztés

A képzés formálja az önelemzési és önértékelési igényt és képességet; a beszéd elemzésének képességét; a beszédszervek pontos és célszerü használatát; fölébreszti az önképzés igényét. Fejleszti a kifejező kedvet; a hallási figyelmet és érzékenységet; a koncentrációs készséget; a produktív és reproduktív kifejezőkészséget.