beszédtechnika kommunikáció Beszédoktató Műhely

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Segédanyag a felkészüléshez


Lantos Erzsébet tanulmányai

2004-2005, SZTE-BTK

Neveléstörténeti tanulmány

A felejtés

Szokratész védőbeszéde

Pedagógiai kommunikáció

A retorikáról átfogóan


2006-2007, ATALANTA-IKO

Médiatörténet

A csend zenéje (műelemzés)Hanghasználathoz, beszédmegnyílvánuláshoz kapcsolódó anyagok:Fischer Sándor: A beszéd művészete

Montágh Imre: NYELVMŰVESSÉG (A tiszta beszéd)Kiss Dénes: Akadémiai beszélgetések a magyar nyelvről

"Azt hiszem, senki sem képes a nyelveket megszámolni. A háromezer nyelvet vallják a legtöbben. Gyakorlatilag ezt azt jelenti, hogyha nagyon egyszerűen akarom magam kifejezni, azt mondom, hogy a magyar nyelv a lényeges vonatkozásaiban 2999 nyelvtől eltér."


Kiss Dénes: A "titokzatos" magyar nyelv törvényei és játékai

Aligha véletlen, hogy azt mondták vagy írták a magyar nyelvről: olyan, mintha a Marsról hozták volna. Amikor a magyarok beszélgetnek, mintha szórakoznának. Ugyanis a szóragozó lehet szórakozó is, a szórakozás pedig szóragozás. Nem csupán játék ez, hanem a magyar nyelv törvénye. Mert a magyar nyelv lényeges tulajdonságait tekintve ELTÉR A VILÁG LEGTÖBB NYELVÉTŐL!


Aki magyarul gondolkodik, sajátos rendszerben és eredeti logika szerint működő nyelvvel képes erre. A világon mintegy 3000-3500 nyelvet tartanak nyilván, a nyelvjárásokkal együtt. Illetőleg, pontosabb, ha azt mondjuk: ilyen számura becsülik a valaha volt és a mostani nyelvek összességét. Ha ez a szám éppen háromezer, akkor a magyar nyelv, alapvető rendszerét, legfontosabb tulajdonságait tekintve eltér a világ kétezerkilencszáz- kilencvenkilenc nyelvétől! Kissé egyszerűsített jelzés ez - arányosítás - a magyar nyelv "marsi" származásával kapcsolatban.


Melyek azok a tulajdonságok, amelyek a magyar nyelvet elkülönítik - kisebb-nagyobb mértékben, általában jelentősen! - a világ legtöbb nyelvétől?Beszédképzés, kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra (digitális tananyag)


A megfigyelés és koncentráció gyakorlatai
Kommunikáció és metakommunikáció
Beszédtechnika
Testünk részvétele a kommunikációban
Zenei kifejezőeszközök az élőszóban
Társas kommunikáció különféle szituációkban
Szerepvállalás nyilvánosság előtt


Beszédképzés, kommunikáció, viselkedéskultúra
Gósy Mária: A testalkat és az életkor becslése a beszéd alapján

"...Mikor van jelentősége a testalkat, az életkor és a beszéd bizonyos összefüggéseinek? A már említett szinkronizálási gyakorlaton, a színészi munkán (bizonyos szerepek és a megfelelő alkatú és hangszínezetű színészek összhangja) túl mindenekelőtt a beszélő felismerésének több területén. Elsősorban a kriminalisztikában, amikor a beszélő azonosításához nemcsak a szokásos akusztikai-fonetikai vizsgálatokat használják fel, hanem mód nyílna egyben a testalkatnak, illetőleg az életkornak a becslésére is..."

A testalkat és az életkor becslése a beszéd alapjánSZOCIONIKA

ÖNISMERET a SZOCIONIKA segítségével.

A szocionika a személyiség típusok és a típusok közötti kapcsolatok tanulmányozása.

Az emberek közötti kapcsolatok előre megjósolhatóak. Ilyen jellegű kapcsolat a 16 személyiség típus között létezik, amely típusok egyikéhez mi is tartozunk.

Szeretné jobban megismerni önmagát, szándékában áll közelebbről megismerni az életét, pályafutását befolyásoló embereket, eseményeket?

Akkor kíváncsinak és érdeklődőnek kell lennie. Minden lehetséges módon be kell fogadnia a külvilág információit, aztán pedig fel kell dolgoznia, értelmeznie kell az adatokat.

Szocionika, a 16 személyiség típus
ISMERETEK AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓRÓL (jegyzet)
UDVARHELYI MARGIT


Az ember soha sincs olyan társadalmi helyzetben, hogy képes lenne nem kommunikálni. Minden kommunikáció valamilyen egyéni vagy társadalmi szükséglet kielégítése érdekében jön létre.

Laswell kommunikáció-kutató szerint: "A kommunikáció-kutatásban azt kell vizsgálni, hogy KI, MIT mond, milyen kommunikációs CSATORNÁN keresztül, KINEK és milyen EREDMÉNNYEL?"

A majdnem tökéletes meghatározásból hiányzik: a MIÉRT?

Már pedig a kommunikáció folyamatát, a kommunikációs cselekvést vagy cselekvéssort olyan indíték hozza mozgásba, amely azonos a "miért"-ekre adható válasszal. A folyamat végén, annak eredményeképpen jön létre az a KAPCSOLAT, amely az egyénnek és a társadalomnak egyaránt létszükséglete.

Emberi társadalom nem képzelhető el tudatosan, célirányosan tervezett és szervezett kapcsolatrendszer nélkül.

Fontosabb címszavak: kommunikáció, személyiség, viselkedés minták, önismeret és emberismeret, szóbeli és írásbeli kommunikáció, kapcsolatfelvétel, érdekérvényesítés, konfliktusok feloldása, társadalmi információs rendszer, köznapi és tömegkommunikáció ...

more info

beszédtanár logó facebook logó artList Beszédtanár Twitter artList

© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!