PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ tanári nyelvhasználat, testbeszéd | Lantos Erzsébet

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!PEDAGÓGUSKUTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓLantos Erzsébet

PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓPEDAGÓGUSKUTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ


A pedagógus mindennapi oktató munkájában - az oktatás folyamatában - a tudás közvetítésének eszköze a beszélt nyelv. A pedagógiai hatékonyság összetevőinek kutatásában központi kérdés, az eredményes pedagógusra jellemző tulajdonságok feltárása, az alapvető személyiségvonások és alapképességek meghatározása, a pedagógiai képességek, és a gyakorlati készségek összegyűjtése (Buda, 1994).

Rogers (1986) a hitelesség és empátia kérdését veti fel, azt hogy mennyire tudjuk kifejezni egymással kapcsolatos szándékainkat, érzéseinket. Olyan tényezőkre mutat rá, melyek nagymértékben befolyásolják a mindennapi pedagógiai munka eredményességét. Hibákra, melyek a megértést veszélyeztetik és ahol a pedagógus nem csupán ismeretátadó, hanem rendkívül fontos szerepe van az értékközvetítésben, a mintanyújtásban.

Gordon (1990) tovább erősíti e gondolatokat, és hangsúlyozza, hogy az oktató munkában kiemelt jelentőséggel bír a pedagógusok kommunikációs kompetenciája és annak fejlesztése, a pedagógus saját közlésének adekvát, kongruens és adaptív volta, a fejlett empátia, a motiválás képessége, a jó színvonalú kommunikációs önismeret.

A hazai pedagógiai szakirodalomban Zrinszky László (1993) Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe című felsőoktatási jegyzetének megjelenését kell kiemelni, mely a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt keretében jelent meg. "Főszereplője" a tanulási folyamatot vezérlő pedagógus. Olyan interperszonális kommunikációban, ahol a partnerek egymás teljes viselkedésére reagálnak és ahol a tanári kommunikációnak egyszerre kell adaptívnak és fejlesztőnek lennie. Probléma akkor támad, ha pedagógiai maszkunk repedezni kezd, ha kommunikációs viselkedésünk mesterkéltté vagy sztereotippá válik.

Buda Béla (1994) is a hitelességet emeli ki a pedagógiai kommunikáció fejlesztésének fő célkitűzésekor, azt az oktatás hatékonyságának kulcsaként jellemzi. Rámutat, hogy a tanulás iránti motiváció felélesztésében és a személyiség mind bonyolultabb adaptív viselkedéskészségeinek kibontakoztatásában igen nagy távlatok rejlenek, ezeket a mai pedagógia - semmilyen korcsoporttal kapcsolatban - nem használja ki. Ezért igen fontos lenne az oktatás sajátos kommunikációtanának kidolgozása és a pedagógusok képzése és gyakoroltatása a szükséges kommunikációs képességekben.


© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképPEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ | tanári nyelvhasználat, testbeszéd | Lantos Erzsébet

A pedagógiai hatékonyság összetevőinek kutatásában központi kérdés, az eredményes pedagógusra jellemző tulajdonságok feltárása, az alapvető személyiségvonások és alapképességek meghatározása, a pedagógiai képességek, és a gyakorlati készségek összegyűjtése