Retorikáról átfogóan


A RETORIKÁRÓL ÁTFOGÓAN

Tartalom:
      I. Az adott korok retorikai áttekintése
     II. A hazai retorika irodalom áttekintése napjainkig
    III. Mi a retorika ma?
     IV. Szakirodalom
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOMADAMIK TAMÁS: Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Seneca Kiadó, 1998.
ALBERTNÉ HERBST MÁRIA: A társalgáselemzésről. Magyartanítás, 1992. 2. sz. 11-3.
ALSZEGHY ZSOLT és SÍK SÁNDOR: Retorika a gimnázium, reálgimnázium és reáliskola V. osztálya számára Budapest, Szent István társulat, 1928.
BANCZEROWSKI JANUSZ: A nyelvhasználat elvi és etikai dimenziói. Nyr. 1998. 15-20.
BENCZE LÓRÁNT: Mikor, miért, kinek, hogyan - Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban 1-2. A hét szabad művészet könyvtára. Corvinus Kiadó, 1996.
BUDA BÉLA: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, 1994.
CARNEGIE, DALE: A hatásos beszéd módszerei. HVG Rt, 1990.
CSÁKY ISTVÁN: A tárgyalástechnika. Exel Kiadó, é. n. [1992?]
FISCHER SÁNDOR: Retorika. Kossuth Könyvkiadó, 19752.
GÁSPÁRI LÁSZLÓ: Retorika. Egységes főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó, 1987.
GÓSY MÁRIA: A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. Nyr. 1997. 129-39.
HILL, NAPOLEON - HOLLAND, ROLL: Gondolkozz és gazdagodj! Bagolyvár Kiadó, 1992.
HORÁNYI ÖZSÉB (szerk.): Kommunikáció I-II. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977.
HULL, RAYMOND: A sikeres nyilvánosbeszéd alapjai. Bagolyvár 1997.
JÓKAI ANNA: Nyelvművészet, nyelvbűvészet. MNy. 1998. 37-43.
KONTRA MIKLÓS (szerk.): Beszéltnyelvi tanulmányok. Linguistica, Series A. Studia et dissertationes 1. MTA Nyelvtudományi Intézet, 1988.
KOVÁTS DÁNIEL (szerk.): A nemzeti szeretet kapcsa - Az "Édes anyanyelvünk" verseny 25 éve. Sátoraljaújhely, 1997.
LINKEMER, BOBBI: A jó értekezlet titka. Park Kiadó, 1989.
NEMÉNYINÉ GYIMESI ILONA: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1993.
NÉMETH ERZSÉBET: Közszereplés. A modern retorika eszköztára. Osiris, 1999.
PETŐFI S. JÁNOS-BENKES ZSUZSA: A szöveg megközelítései. Iskolakultúra, 1999.
PLÉH CSABA - SÍKLAKI ISTVÁN -TERESTYÉNI TAMÁS (szerk.): Nyelv - Kommunikáció - Cselekvés. Osiris Kiadó, 1997),
PLÉH CSABA - TERESTYÉNI TAMÁS: Beszédaktus - Kommunikáció - Interakció (Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1973.
PRATKINS ÉS ARONSON: A rábeszélőgép. AB OVO, 1992.
SZABÓ G. ZOLTÁN-SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: Kis magyar retorika - Bevezetés az irodalmi retorikába. Tankönyvkiadó, 1988, 1999.
SZÁLKÁNÉ GYAPAY MÁRTA: Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
Szónokok, előadók kézikönyve (Kossuth, 1975); Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó, 1977.
VIGH ÁRPÁD: Retorika és történelem. Gondolat Kiadó, 1981.
WACHA IMRE: Retorika - Tanulmányok, témavázlatok, témaösszefoglalók a politikai retorika köréből. Kossuth Könyvkiadó, 1988/89.
WACHA IMRE: A korszerű retorika alapjai. Szemimpex Kiadó [1994]
WACHA IMRE: Gondolatok a szövegtan, a retorika, valamint "segéd- és határtudományaiknak" kapcsolatairól, a retorika kompetenciáiról. In Sigma, szemiotikai szövegtan 12. sz. 1999.
WÉBER MIHÁLY: Szónoklattan. Népszava Könyvkiadó, 1945.)
Z. SZABÓ LÁSZLÓ - WACHA IMRE: A Kazinczy-versenyek 25 éve. Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 1991.

HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!