nyilvános beszéd, retorika szakirodalom

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Felhasznált szakirodalom


FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM


ADAMIK TAMÁS: Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Seneca Kiadó, 1998.


ALBERTNÉ HERBST MÁRIA: A társalgáselemzésről. Magyartanítás, 1992. 2. sz. 11-3.


ALSZEGHY ZSOLT és SÍK SÁNDOR: Retorika a gimnázium, reálgimnázium és reáliskola V. osztálya számára Budapest, Szent István társulat, 1928.


BANCZEROWSKI JANUSZ: A nyelvhasználat elvi és etikai dimenziói. Nyr. 1998. 15-20.


BENCZE LÓRÁNT: Mikor, miért, kinek, hogyan - Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban 1-2. A hét szabad művészet könyvtára. Corvinus Kiadó, 1996.


BUDA BÉLA: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, 1994.


CARNEGIE, DALE: A hatásos beszéd módszerei. HVG Rt, 1990.


CSÁKY ISTVÁN: A tárgyalástechnika. Exel Kiadó, é. n. [1992?]


FISCHER SÁNDOR: Retorika. Kossuth Könyvkiadó, 19752.


GÁSPÁRI LÁSZLÓ: Retorika. Egységes főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó, 1987.


GÓSY MÁRIA: A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. Nyr. 1997. 129-39.


HILL, NAPOLEON - HOLLAND, ROLL: Gondolkozz és gazdagodj! Bagolyvár Kiadó, 1992.


HORÁNYI ÖZSÉB (szerk.): Kommunikáció I-II. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977.


HULL, RAYMOND: A sikeres nyilvánosbeszéd alapjai. Bagolyvár 1997.


JÓKAI ANNA: Nyelvművészet, nyelvbűvészet. MNy. 1998. 37-43.


KONTRA MIKLÓS (szerk.): Beszéltnyelvi tanulmányok. Linguistica, Series A. Studia et dissertationes 1. MTA Nyelvtudományi Intézet, 1988.


KOVÁTS DÁNIEL (szerk.): A nemzeti szeretet kapcsa - Az "Édes anyanyelvünk" verseny 25 éve. Sátoraljaújhely, 1997.


LINKEMER, BOBBI: A jó értekezlet titka. Park Kiadó, 1989.


NEMÉNYINÉ GYIMESI ILONA: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1993.


NÉMETH ERZSÉBET: Közszereplés. A modern retorika eszköztára. Osiris, 1999.


PETŐFI S. JÁNOS-BENKES ZSUZSA: A szöveg megközelítései. Iskolakultúra, 1999.


PLÉH CSABA - SÍKLAKI ISTVÁN - TERESTYÉNI TAMÁS (szerk.): Nyelv - Kommunikáció - Cselekvés. Osiris Kiadó, 1997),


PLÉH CSABA - TERESTYÉNI TAMÁS: Beszédaktus - Kommunikáció - Interakció (Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1973.


PRATKINS ÉS ARONSON: A rábeszélőgép. AB OVO, 1992.


SZABÓ G. ZOLTÁN-SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: Kis magyar retorika - Bevezetés az irodalmi retorikába. Tankönyvkiadó, 1988, 1999.


SZÁLKÁNÉ GYAPAY MÁRTA: Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.


Szónokok, előadók kézikönyve (Kossuth, 1975); Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Tankönyvkiadó, 1977.


VIGH ÁRPÁD: Retorika és történelem. Gondolat Kiadó, 1981.


WACHA IMRE: Retorika - Tanulmányok, témavázlatok, témaösszefoglalók a politikai retorika köréből. Kossuth Könyvkiadó, 1988/89.


WACHA IMRE: A korszerű retorika alapjai. Szemimpex Kiadó [1994]


WACHA IMRE: Gondolatok a szövegtan, a retorika, valamint "segéd- és határtudományaiknak" kapcsolatairól, a retorika kompetenciáiról. In Sigma, szemiotikai szövegtan 12. sz. 1999.


WÉBER MIHÁLY: Szónoklattan. Népszava Könyvkiadó, 1945.)


Z. SZABÓ LÁSZLÓ - WACHA IMRE: A Kazinczy-versenyek 25 éve. Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 1991.


Lantos Erzsébet


Tartalom
I. Az adott korok retorikai áttekintése
II. A hazai retorika irodalom áttekintése napjainkig
III. Mi a retorika ma?
IV. Szakirodalom

© Lantos Erzsébet
HangÁr Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!


oldaltérképnyilvános beszéd, retorika | szakirodalom

A forma előtérbe helyezése miatt sokan támadták a szofistákat; DÉMOSZTHENÉSZ, kinek stílusát mindig a gondolat határozta meg, de tudott feszültséget teremteni és fokozni is, PLATON, aki szerint a retorika célja a közjó szolgálata, aminek a filozófiával kell egyesülnie, hogy művészi színvonalú mesterség váljék belőle, ARISZTOTELÉSZ, aki szerint a szóbeli megnyilatkozás célja mindig a meggyőzés...