beszédtechnika kommunikáció Beszédoktató Műhely

Ha a beszéd munkaeszköz...

HangÁr

Beszédoktató Műhely

... mert a beszéd munkaeszköz!Rossz döntés nincs


A kommunikáció tudatos irányítása jelentős hasznot hoz/hozhat.

Rossz döntés nincs, csak kevés információ birtokában hozott döntés - állítja Lantos Erzsébet beszédtanár, kommunikációs tanácsadó.

Az üzleti partner mondanivalójának félreértése miatt, könnyen téves következtetést vonhatunk le, ami jelentős károkat okozhat. A siker érdekében a tárgyalás menete pontosan tervezhető...

Rossz döntés nincsA meggyőző beszéd titkai

Lantos Erzsébet beszédtanár


Mi befolyásolja mon­dan­dónk hite­lességét állás­inter­jún vagy üz­leti tárgyaláson?

Hogyan lehet az opti­mumot kihozni hangunkból?

Milyen eszközöket célszerű használni, mit tanácsos kerülni?

A sikeres beszéd kulisszatitkairól beszél­gettünk Lantos Erzsébet beszédtanárral...


A meggyőző beszéd titkaiMi a szép beszéd titka?


Csak írott emlékeink lehetnek arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legismertebb alakjai hogyan szónokoltak.

Vajon a szavak tartalma volt a lényeges, vagy a beszédre is ügyeltek? És ma? ... mi szükséges egy jó szónoklathoz?


Mi a szép beszéd titka?Hat érv a hatékonyságért


A beszéd munkaeszköz! - indokolja Lantos Erzsébet beszédtanár, a HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely vezetője, hogy miért üzletemberek, vállalkozók, a gazdasági élet szereplői alkotják tanítványainak kétharmadát.

Megszólalásunkkal körvonalazzuk, hogy kik vagyunk ...

Hat érv a hatékonyságértHangoskönyv

Hangoskönyv Magyar Nyelvi Intézet

Az emberek egymás közötti érint­kezésének leg­ter­mészete­sebb köze­ge és egyben eszköze is a beszélt nyelv.

Ezért, különösen fontos az érthetőség, a hangzás. Kodály Zoltán szavaival: Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a bor zamata, a virág illata.

Annak ellenére, hogy a beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja, a kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények - nyelvenként - igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással.

Vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.


Kiejtés- és beszédtanító program külföldieknekBevezetés a magyar nyelv hangzásvilágába


Minden nyelv úgy szép, ha saját törvényei szerint beszélik.


Az Intézetben tanuló közel 400 idegen anyanyelvű diák mintegy 30 forrásnyelvet beszél. A magyar kiejtési norma legalább harminc irányból sérül, sérülhet.

Sok időt nyerhetünk, ha a tanítás kezdetekor tudjuk, hogy nyelvünk hangzáselemei mely területeken sérülnek, sérülhetnek leginkább, mivel a beszélés folyamatában a nyelvenkénti legnagyobb eltérést a kiejtés mutatja.


A kiejtés tanításáról megfogalmazott vélemények nyelvenként igen különbözőek, olykor szembeállnak egymással, ugyanakkor vannak nyelvek - melyek tanításakor magától értetődő, hogy az egyik fontos fejezet élén a kiejtés tanításának kell állnia.


A magyar nyelv hangzásvilágaHa a beszéd munkaeszköz... Beszédkutatás 1.Lantos Erzsébet

Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban


Lantos Erzsébet Beszédhez való viszony...


Bár a jezsuiták óta tudjuk, hogy akkor járunk el helye­sen, ha taná­rainkat ala­posan felkészít­jük te­vé­keny­sé­gük gya­kor­lá­sá­ra, fel­ső­ok­ta­tá­sunk­ból még­is hi­ány­zik a beszéd mű­ve­lé­sé­re való fel­készítés.


Honnét jön majd a tudás, a gyakorlat, a készség mikor kiállunk és "jó szóval" próbálunk oktatni előadásainkban, magyarázatainkkal?


A könyv három egymásra épülő fejezetből áll, ahol az elméleti fejezet célja, hogy egységes keretbe helyezve, szilárd szerkezeti alapot teremtsen a vizsgálathoz, mely a tanári beszédet (mint eszközt), a beszédhez való viszonyt (mint eszközhasználatot) vizsgálja, egyre közelebb jutva a vizsgálat konkrét, az egyes változókban megjelenő tartalmához.

A pedagóguskutatás és beszédkutatás eredményeinek felvázolását követően, megismerhetik annak a kérdőíves vizsgálatnak a legfontosabb eredményeit, amely 143 felsőoktatási intézményben tanító tanár és 37 felsőoktatási intézményben tanuló diák véleményét, beszédhez való viszonyát tárja elénk, elsőként vizsgálva a területet a magyar felsőoktatásban.


Beszédhez való viszony...

more info

beszédtanár logó facebook logó artList Beszédtanár Twitter artList

© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!