Beszédtechnika - Retorika című kurzus

Beszédtechnika, Retorika

A kurzus első felében a résztvevők beszédtechnikai alapképzésben részesülnek, mely a hangsúlyt a köznapi beszéd fejlesztésére teszi. A képzés második felében - a korábbi ismeretekre építve - egy magasabb színtű; előadói, retorikai képzést kapnak. A képzés az improvizatív beszédkészség, retorikai alapelvek ismereteire teszi a hangsúlyt.

A képzés jellege: gyakorlati (tréning jellegű)
A képzés időigénye: 24 óra
A képzés célja: a jó és természetes beszéd kimunkálása

A Beszédtechnika - Retorika című kurzus magába foglalja mindazt az ismeretet és gyakorlati tudást, amit az élőszó használatáról, a légzéstől egészen a beszédstílusig, tudnunk kell.

A képzés formálja az önelemzési és önértékelési igényt és képességet; a beszéd elemzésének képességét; a beszédszervek pontos és célszerű használatát; fölébreszti az önképzés igényét. Fejleszti a kifejező kedvet; a hallási figyelmet és érzékenységet; a koncentrációs készséget; a produktív és reproduktív kifejezőkészséget.

Képességfejlesztésről lévén szó, a hatékony, a mindennapokba átemelhető tudás megszerzése szempontjából, elengedhetetlenül fontos, hogy egyéni konzultációra is lehetőséget kapjon a hallgató, mert ilyen rövid képzési idő alatt csak az adott csoport összetételének és felkészültségi szintjének maximális figyelembevételével érhetünk el egyénre szabott, tartós eredményt.

A konzultáció/felmérés (az általánosságokon túl) segít feltárni a résztvevők beszédtechnikai jártasságát, készségbeli hiányosságait, ezáltal segíti a tréninganyag tényleges gyakorlati súlypontozását.

A képzés tematikája:
     a beszédmű
         • hangalakja (légzés, hangminőség, artikuláció, ritmika)
         • a verbális, ill. non-verbális elemek összehangolása
         • retorikája
         • stílusa

Felhasznált módszerek:
Törvényszerűségek - összefüggések bemutatása sajátélményű gyakorlati részen keresztül.
Készségfejlesztő gyakorlatok, egyéni és csoportos feladatmegoldások, elemzések.

Követelmény - vizsga:
A félévet gyakorlati vizsga zárja, melynek eredménye az órai munka részfeladataival együtt adja a gyakorlati jegyet.
Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!