Kommunikációra való felkészítés

PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓKOMMUNIKÁCIÓRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Elméletileg könnyű a pedagógus beszédére vonatkozó normákat áttekinteni, annál nehezebb a gyakorlatban valamennyit érvényesíteni. Különösen a felsőoktatás küszködik ezzel a problémával, melynek szakirodalma tele van a tanári beszédnek szinte korlátlan teret adó nagyelőadás bírálatával, de ez a bírálat ez idáig alig érintette meg az egyetemi, főiskolai praxist.
Ehhez kapcsolódik Tarján Tamás (1991) írása, mely a tanári hivatás legfőbb értelmének, döntő összetevőjének a személyiség intenzitását tartja. Megfontolásra ajánlja, az "ómódi" felolvasott dolgozat időrablása helyett a (kockázatos) hallgatói óravezetést. Kifejti, hogy a kudarccal végződő kísérlet hétről hétre fölfedi számára, hogy a leendő bölcsésztanárok mintegy kilenctizede nincs birtokában a tisztességes beszédkészségnek, és felhívja a figyelmet az elemi retorika szükségességére. A bölcsésztanárok beszédkészségének siralmasságát több tényezőre vezeti vissza, egyrészt, hogy a "jegyzetelés tudomány" megkövetelése előtérbe tolta a dolgozatírást. A másik ok: a kulturált, iskolázott beszéd fontosságának össztársadalmi semmibevétele. A harmadik ok: a középiskolából "hozott" beszédképzetlenség. E készséghiány el nem hanyagolható részleteleme az artikulálatlan beszéd, az általánosan jellemző halkság, a megszólalás tétovasága, az emocionális sablonok ösztönös alkalmazása. A negyedik okként említi, hogy a bölcsészhallgatók ritkán igyekeznek elsajátítani azt a szaknyelvet, amelynek segítségével valóban érvényesen szólhatnának a feldolgozott anyagról. És hogy, ez az egyszerre-tudományos és közérthető szakmai nyelvezet már a középiskolában is kívánatos lenne. A vizsgatanításhoz érkező bölcsésztanár nincs tisztában az érthető megszólalás mikéntjével - írja Tarján és javaslatot tesz egy önálló - vizsgakötelezettség nélküli, de aláírást igénylő, egy szemeszteres szemináriumi kommunikációs készségfejlesztő tárgy bevezetésére. Tanulmánya végén az "ideális bölcsésztanár" leírását adja, mely tudományszaktól függetlenül, anyagát szabadon és szakszerűen értelmező-interpretáló, tanóraszervező erővel és szuggesztivitással rendelkező egyéniség, aki tudja Németh Lászlótól, hogy a tanár (az előadó) "színész és rendező is" Végig bölcsésztanárokról beszél, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem lehet és nem is szükséges különbséget tenni a bölcsésztanárok és a más tárgyakat oktató tanárok kommunikációs felkészítése kőzött.
Aczél Katalin (2004) tanulmánya az ELTE - PPK Neveléselméleti Tanszékén meghirdetett kommunikációs tréningről számol be. Tanulmányának első részében a kurzus fogadtatásáról ír. Elmondja, hogy a fejlesztő program 1997 óta, választható tárgyként, kommunikációs speciálkollégiumként működik. Kezdetben csak egy féléves tárgyként, 30 órában, 12-14 fős csoportban indult a pedagógia szakos hallgatók részére, később azonban a tanár szakos hallgatók számára is meghirdetésre került, és jelenleg (a nagy érdeklődésre való tekintettel) maximális, 20 fős csoportlétszámmal működik.
A tanulmány második részében a tréning tartalmáról, annak főbb témaköreiről számol be. Itt utal arra a tapasztalatára, hogy a pedagógusi pályán megjelenő nehézségek, többnyire kommunikációs problémákból erednek, éppen ezért a tréning összeállításánál arra törekedett, hogy a hallgatókba tudatosítsa, hogy a problémák kezelésére a legjobb eszközük saját személyiségük, és ismerjék fel, hogy milyen szoros kapcsolatban állnak környezetükkel. A tematikában kiemelt témakörök az önismeret és a konfliktus megoldási technikák. A kommunikációs technikák gyakorlására szerepjátékokat alkalmaznak és videofelvételes elemzés segíti a fő pedagógiai módszerek az előadás, a meggyőzés és a vita elsajátítását.TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
PEDAGÓGUSKUTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉRŐL
A PEDAGÓGUS TANÓRAI KOMMUNIKÁCIÓJA
TANÁRI NYELVHASZNÁLAT ÉS SEGÍTŐ SZEREP
TESTBESZÉD -TANÁRI MAGATARTÁS
KOMMUNIKÁCIÓRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
ÖSSZEGZÉS
IRODALOM

Lantos Erzsébet
Lantos Erzsébet


HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely logo
home more info

   

beszédtanár logó Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolatfelvétel skypeeTwitter artList
© Lantos Erzsébet
HangÁr Hangművészeti és Beszédoktató Műhely
Mert a beszéd munkaeszköz!